Get Adobe Flash player

Съобщения

„УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
Публикувано на
„УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” Във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR02-2.002-0050-C01 „Укрепване капацитета на община Искър за предоставяне на социални услуги и социално подпомагане” процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 на 22 юни 2023 година от 09:00 часа Зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“, гр.Искър се проведе информационен ден по проекта. В присъствието на представители на община Искър и граждани на събитието беше представена информация за проекта, в т.ч. цели, дейности, размер на финансовата подкрепа от…
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 3 от заседание на комисия, назначена със Заповед № 310/16.06.2023 г. на Кмета на общината за провеждане на конкурс за една длъжност „Главен счетоводител” в дирекция „Финансово-стопански дейности“ на Община Искър
Публикувано на
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол №  3 от заседание на комисия, назначена със Заповед № 310/16.06.2023 г. на Кмета на общината за провеждане на конкурс за една длъжност „Главен счетоводител” в дирекция „Финансово-стопански дейности“ на Община Искър   Днес, 28.06.2023  г. в гр. Искър, в сградата на Община Искър от 13,30 часа се проведе заседание на конкурсната комисия в пълен състав. Заседанието протече при следния дневен ред: Оценки на кандидатите от проведеното интервю; Крайно класиране на кандидатите от конкурса   По първа точка:   След проведеното интервю на 28.06.2023 г. от 13:00 ч., комисията прецени качествата на кандидатите въз основа…
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 2 от заседание на комисия, назначена със Заповед № 310/16.06.2023 г. на Кмета на общината за провеждане на конкурс за една длъжност „Главен счетоводител” в дирекция „Финансово-стопански дейности“ на Община Искър
Публикувано на
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 2 от заседание на комисия, назначена със Заповед № 310/16.06.2023 г. на Кмета на общината за провеждане на конкурс за една длъжност „Главен счетоводител” в дирекция „Финансово-стопански дейности“ на Община Искър   Днес, 28.06.2023  г. в гр. Искър, в сградата на Община Искър от 11.30 часа се проведе заседание на конкурсната комисия в пълен състав. Заседанието протече при следния дневен ред: Резултати на кандидатите от проведения тест; Класиране на кандидатите за интервю   По точка първа: На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се определят резултати…
Конкурс за заемане на длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“
Публикувано на
Конкурс за заемане на длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“ ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ   Съгласно чл.21, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1/16.06.2023 г. на комисия, назначена със Заповед № 310/16.06.2023 г. на Кмета на общината за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“ на Община Искър: Въз основа на преценката и нормативните изисквания за заемане на длъжността  комисията реши:   А. Допуска до конкурс следните кандидати:   № Име, презиме и фамилия 1 Ваньо Симеонов Иванов 2 Малина Нинова Петровска   Посочените кандидати трябва да се…
Открита строителна площадка за проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“ – гр.Искър
Публикувано на
Открита строителна площадка за проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“ – гр.Искър На 14 юни 2023 год. беше открита строителна площадка по Административен договор № BG06RDNP001-19.312-0001-C01/17.08.2022 г. за проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“ – гр.Искър и благоустрояване на дворно пространство – I етап“ по мярка 19, под,ярка 19.2 от ПРСР 2014-2020 г. Проектът е възложен от Община Искър и е с продължителност 150 дни. Той е на стойност 388 382,59 лева без ДДС. В него се предвижда изграждане на самостоятелни площадки за игра за всички групи, с подходящи съоръжения за съответната възраст и подмяна…