Get Adobe Flash player

Съобщения

Формуляр за окончателните резултати на кандидата в конкурса за длъжността Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“ при община Искър.
Публикувано на
Формуляр за окончателните резултати на кандидата в конкурса за длъжността Главен експерт "Бюджет и Финансов контрольор" в дирекция "Финансово-стопански дейности" при община Искър.                                                                                                                                                                    Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2       ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ         Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.     Име, презиме и фамилия  на кандидата Резултат от теста Коефициент „4” Резултат от интервюто Коефициент „5” Оконча -телен резултат Веселка Михайлова Михайлова   5   20   4,66   23,30   43,30         Подписи…
Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността: Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“
Публикувано на
Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността: Главен експерт "Бюджет и Финансов контрольор" СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР“ В ДИРЕКЦИЯ „ФИНАСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“   ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“ в администрацията на община Искър На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, конкурсната комисия информира допуснатият до конкурса кандидат, че следва да се яви за решаване на тест на 10.01.2023 г. от…
Протокол от заседание на комисия по чл.34, ал.7 от НПКПМДСл – Гл. експерт „Бюджет и Финансов контрольор“
Публикувано на
Протокол от заседание на комисия по чл.34, ал.7 от НПКПМДСл - Гл. експерт "Бюджет и Финансов контрольор" П Р О Т О К О Л   Днес, 13.12.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Искър се проведе заседание на конкурсна комисия, назначена със Заповед № 665 от 07.12.2022 г. на Кмета на Общината, на което единодушно се приеха следните решения:   Допуснатият кандидат да се яви на 10.01.2023 г. в 10:00 часа на адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, етаж 2, Заседателната зала на Общината за решаване на тест, който включва…
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор“
Публикувано на
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт "Бюджет и финансов контрольор" С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати     за длъжността: Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“ в администрацията на община Искър   I. Допуснати кандидати за участие в конкурса: Веселка Михайлова Михайлова II.Недопуснати кандидати за участие в конкурса: Няма     Председател на конкурсна комисия:  (Полина Цветкова) Дата: 7.12.2022 г.
Съобщение за заседание 25.11.2022
Публикувано на
Съобщение Общински съвет – Искър уведомява всички заинтересовани лица, че насроченото заседание за месец ноември 2022 г. ще се проведе на 25.11.2022 г /петък/ от 15:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Искър.