Get Adobe Flash player

Търгове за земеделска земя за стопанската 2016 – 2017 година.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За отдаване под наем на земеделска земя, недвижими имоти общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Искър и кметства с. Долни Луковит, с. Староселци и с. Писарово. Всички имоти се отдават под наем за стопанската – 2016 – 2017 год.

Справка за местонахождението и площта на отделните имоти може да се получи в стая 201 на общината и в кметствата.

Цената на тръжната документация е в размер на 24.00 лв. и се внася в касата на Центъра за информация и услуги – ет.І на общината.

Срещу представен документ за платена тръжна документация, същата се получава в стая 201, ет. ІІ на общината.

Търговете ще се проведат в заседателната зала на общината както следва:

  1. На 30.06.2016 г. от 09.30 часа за землището на с. Писарово.

1.1. Началната цена за отделните имоти е 45 лв./дка.

1.2. Депозита за участие в търговете за всеки имот е в размер на 10% от годишната наемна цена и  се внася до 16.30 часа на 28.06.2016 г. в касата на центъра за информация и услуги – ет. І на Общината.

1.3. Срока за закупуване на документите е до 17.00 часа на 27.06.2016 г.

  1. На 01.07.2016 г. от 09.30 часа за землището на с. Долни Луковит.

2.1 Началната цена за отделните имоти е 45 лв./дка.

2.2. Депозита за участие в търговете за всеки имот е в размер на 10% от годишната наемна цена и  се внася до 16.30 часа на 29.06.2016 г.  в касата на центъра за информация и услуги – ет. І на общината.

2.3. Срока за закупуване на документите е до 17.00 часа на 28.06.2016 г.

  1. На 04.07.2016 г. от 09.30 часа за землищата на гр. Искър и с. Староселци.

3.1 Началната цена за отделните имоти е 45 лв./дка.

3.2. Депозита за участие в търговете за всеки имот е в размер на 10% от годишната наемна цена и  се внася до 16.30 часа на 30.06.2016 г.  в касата на центъра за информация и услуги – ет. І на общината.

3.3. Срока за закупуване на документите е до 17.00 часа на 29.06.2016 г.

  1. На 19.07.2016 г. от 09.30 часа – за останалите не наети имоти от първите търгове.

4.1. Началната цена за отделните имоти е 45 лв./дка.

4.2. Депозита за участие в търга за всеки имот е в размер на  10% от годишната наемна цена и  се внася до 16.30 часа на 15.07.2016 г.  в касата на Центъра за информация и услуги – ет. І на общината. Депозита на спечелилия търга се задържа и се прихваща от наемната цена.

4.3.Срока за закупуване на документите е от 11.07.2016 г. до 17.00 часа на 14.07.2016 г.

 

За допълнителна информация тел. 06516 / 24-24, вътр. 201 – инж. Сашо Гергов