Get Adobe Flash player

Гражданска регистрация

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ –

гр.ИСКЪР

ОА-ГР-01.Издаване на удостоверение за раждане оригинал.

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец.
 • 2.Документ за самоличност на родителите
 • 3.Съобщение за раждане от здравно заведение.
 • 4.Удостоверение за сключен граждански брак на родителите.
 • Такса: няма
  Срок: 3 дни след представяне на документите.
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-02.Издаване на удостоверение за раждане-дубликат
/ Издава се по място на съставяне/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец.
 • 2.Документ за самоличност /или пълномощно/
 • Такса: 3.00лв.
 • Срок: 1 ден
 • Технология на извършване: ЦУИ-гише№1

ОА-ГР-03.Удостоверения и кореспонденция с институции съгластно чл.7 от ЗГР.
Необходими документи:
Технология на извършване: ЦУИ – гише №1
ОА-ГР-04. Изискване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ”ГРАО”

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец.
 • 2.Документ за самоличност на лицето
 • 3.Удостоверение за раждане.
 • Такса: няма
  Срок: 5 дни
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-05.Припознаване на дете.
/Извършва се от общината, където е родено детето в присъствието на двамата родители/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец.
 • 2.Декларация за припознаване ОБРАЗЕЦ от общината
 • 3.Удостоверение за раждане на детето-оригинал.
 • 4.Документи за самоличност на двамата родители.
 • Такса: 3.00 лв
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване:ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-06 Издаване на удостоверение за наследници.
/ Издава се на наследниците от общината по постоянен адрес на починалото лице/

Необходими документи:

 • 1.Молба – декларация по ОБРАЗЕЦ, подадена от името на един от наследниците или от упълномощено лице.
 • 2.Документ за самоличност на заявителя.
 • Такса:Обикновена – 4.00 лв. За всяка следваща страница по 0.50 лв. Срок 5 дни
  Бърза – 8.00 лв. Срок 1 ден.
 • Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-07.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт.

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец.
 • 2.Документ за самоличност или пълномощно.
 • 3.Други документи по искане на длъжностното лице.
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-08.Издаване на удостоверение за родствени връзки
/ Издава се по постоянен адрес/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец.
 • 2.Документ за самоличност
 • Такса: 3.00 лв
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-09.Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина.
/ Издава се по постоянен адрес/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец.
  2.Документ за самоличност
  3.Данни за чуждия гражданин
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-10.Издаване на удостоверение за семейно положение
/ Издава се по постоянен адрес/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Документ за самоличност
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА – ГР-11.Издаване на удостоверение за индентичност на на лица с различни имена
/ Издава се по постоянен адрес/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Документ за самоличност
 • 3.Писмена декларация по ОБРАЗЕЦ, в която се описват документите.
 • Такса: 3.00 лв
  Срок: 1 ден

ОА – ГР-12.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал

Необходими документи:

 • 1.Заявление за сключване на граждански брак.
 • 2.Определяне на месец, ден и час за сключване на граждански брак / 30 дни преди официалното подписване на документите за гражданския брак/
 • 3.Документи за самоличност на на двамата младоженци
 • 4.Удостоверение за семейно положение по постоянен адрес за лица, които не са с постоянен адрес в гр. Искър.
 • 5.Декларация по образец – получава се от общината при записването по чл.12 и13 от СК.
 • 6.Медицински свидетелства – заверени от здравно заведение, валидно 30 дни от датата на издаване.
 • 7.Разрешение от Районен съд за непълнолетни лица навършили 16 години.
 • 8.Документ за прекратен граждански брак / при повторен брак / 30 дни от датата на издаване.
 • 9.Документи за самоличност на свидетели /за справка/ .
 • Такса: 1.00лв
 • Срок: 3 дни преди определяне дата за сключване на гражданския брак.
 • Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-13 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България.

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Документ за самоличност
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-14 Издаване на удостоверение за граждански брак- дубликат
/ Издава се по място на сключване на гражданския брак/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Документ за самоличност
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-15. Издаване на препис извлечение акт за смърт – за първи път.

Необходими документи:

 

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Съобщение за смърт обр.3 от здравно заведение или лекар, установил смъртта
 • 3.Документ за самоличност на починалия
 • 4.Документ за самоличност на обявителя
 • Такса:
 • Ковчег: -40 лв.
 • Превоз: -10.00 лв.
 • Съобщения по РВ – 4.20 лв.
 • Срок: Не по рано от 24 часа и не по – късно от 48 часа от настъпването на смъртта.
 • Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-16.Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина.
/ Акта се пресъставя : За раждане по постоянен адрес на майката, за граждански брак по постоянен адрес на съпруга и за смърт по постоянен адрес на починалото лице/
Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец.
 • 2.Оригинални : Акт за раждане, Акт за сключен граждански брак и акт за смърт, съставен в чужб
 • 3. Превод на акта на български / заверен от Консулски отдел на МВнР, легализиран,ако няма договор за правна помощ с държавната където е станало събитието/
 • 4.Документ за самоличност или удостоверение за раждане, ако лицето не е навършило 14 години или пълномощно.
 • Такса и срок:
  Обикновена: 5 дни – 4.00 лв.
  Бърза: 1 ден – 8.00 лв.
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-17.Издаване на препис – извлечение от акт за смърт

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец.
 • 2. Документ за самоличност на заявителя.
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-18. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи:

 • 1. Заявление по образец.
 • 2. Документи за самоличност на гражданина или заверено пълномощно
 • 3. Дубликат или ксерокопие на документа към датата на заверката
 • Такса: 10.00 лв. за легализация
  и 3.00 лв. за документа
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-19. Промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред.
/Издава се по място на съставяне на съответния документ/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец.
 • 2.Документи за самоличност на лицето
 • 3. Влязло в сила решение от съда
 • Такса: Не се таксува
  Срок: 5 дни
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА- ГР-20.Издаване на удостоверение за постоянен адрес/ при вече регистриран ПА/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец.
 • 2.Документи за самоличност
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 5 дни
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА- ГР-21.Издаване на удостоверение за настоящ адрес / при вече регистриран НА/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец .
 • 2.Документи за самоличност.
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА- ГР-22.Заверка на покана- декларация за частно посещение на чужденец в Република България.
/ Издава се по постоянен адрес на домакина/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2. Бланка – образец от Общината, нотариално заверена.
 • 3. Квитанция за платена такса в общината на името на лицето което кани
 • 4.Декларация с данни за гостите / година, месец, дата на раждане и държавата/
 • 5. Документ за самоличност на домакина.
 • Такса: 15.00лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА- ГР-23.Издаване на удостоверение на многодетна майка.
/издава се постоянен адрес на майката/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец.
  2.Документи за самоличност
  3. Удостоверение за раждане на , родени вдруго населено място
  4.Препис от акт за смърт на починали деца.
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-24 Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението на чужденец / с постоянно пребиваване или бежанец / и на лице без гражданство.
/ издава се на чужди граждани с постоянно пребиваване в РБългария/

Необходими докум:

 • 1.Заявление по образец.
 • 2.Документи за самоличност
 • 3.Други документи удостоверяващи постоянното пребиваване в РБългария,уведомително писмо от МВР Плевен.
 • 4.Заявление за постоянен адрес
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-25 Заверка на удостоверение за настоящ адрес/ при вече регистриран НА/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец.
 • 2.Документи за самоличност
 • 3.Попълнена адресна карта
 • 4. Удостоверение за раждане,за сключен граждански брак и удостоверения за раждане на деца до 16 години.
 • 5. Препис от решение на съд при развод/ или препис от акт за смърт при вдовец/а/.
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-26.Заверка на удостоверение за постоянен адрес/ при вече регистриран ПА/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Документи за самоличност
 • 3.Заявление за постоянен адрес
 • 4.Удостоверение за раждане,за сключен граждански брак и и удостоверения за раждане на деца до 16 години.
 • 5.Препис от решение на съд при развод / или препис от акт за смърт при вдовец/а/
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-27.Издаване на служебни бележки за отсъствие от работа по чл.157 т.3 от КТ

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Документи за самоличност
 • Такса: няма такса
 • Срок:
 • Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-28.Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние.

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Документи за самоличност
 • Такса: 1.50 лв./стр.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-29.Присвояване на ЕГН на български гражданин на лице с придобито българско гражданство, с разрашено постоянно пребиваване, със статут на бежанец.
/ издава се по постоянен адрес на лицето/

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Документи за самоличност
 • 3.Документ за придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец.
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-30.Ритуал ”Даване име на дете”и сключване на граждански брак.

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Удостоверени за раждане на дете.
 • Такса за провеждане на ритуал за граждански брак – 20 лв.
 • Такса за ритуал даване име на дете 10 лв.
 • Технология на извършване: ЦУИ – гише – №1, Административна сграда на Община Искър.

ОА-ГР-31.Възстановяване и промяна на име по чл.19 А от ЗГР .

Необходими документи:

 • 1.Заявление – нотариално заверено
 • 2.Документи за самоличност
 • 3. Копие от акт за раждане и акт за граждански брак
 • Такса: 3.00 лв.
 • Срок: 30 дни за вземане на решение
 • 3 дни за уведомяване на лицето
 • 7 дни за обжалване
 • Технология на извършване: ЦУИ – гише №1,общинска администрация.

ОА-ГР-32.Издаване на удостоверение за промяна на ЛРК и НБД население за МВР
Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Документи за самоличност
 • Такса: 3.00лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-33.Вписване на промяна или поправка на име в акт за гражданско състояние.

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Съдебно решение
 • 3. Документ за самоличност
 • 4.Указ на президента за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство.
 • Такса : не се таксува.
 • Срок: 3 дни
 • Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-34.Приемане и комплектоване на молба за установяване наличието на българско гражданство.

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Документи за самоличност
 • 3.Удостоверения за гражданско състояние на лицата.
 • Такса : Не се таксува.
 • Срок: 5 дни
 • Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-35.Удостоверяване и справка по регистрите за гражданско състояние от минали години за гр.Искър.

Необходими документи:

 • 1.Молба- свободен текст.
 • 2.Документ за самоличност или пълномощно.
 • Такса: 3.00 лв.
 • Срок: 1 ден
 • Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-36.Издаване на удостоверение за гражданска регистрация по данни от ЛРК за българско гражданство: за лишаване от родителски права: за право на ползване на гроб:за индентичност на име на починало лице:за наследници на чужд гражданин.

Необходими документи:

 

 • 1.Молба- свободен текст.
 • 2.Документ за самоличност
 • 3.Други документи
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-37.Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес.

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Документи за самоличност
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-38.Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес.

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Документи за самоличност
 • Такса: 3.00 лв.
 • Срок: 1 ден
 • Технология на извършване: ЦУИ – гише №1

ОА-ГР-39.Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване в РБ.

Необходими документи:

 • 1.Заявление по образец
 • 2.Документи за самоличност
 • 3.Други документи удостоверяващи постоянното пребиваване в РБ.
 • Такса: 3.00 лв.
  Срок: 1 ден
  Технология на извършване: ЦУИ – гише №1