Get Adobe Flash player

Достъп до информация

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of 27. отчет по ЗДОИ за 2022г.27. отчет по ЗДОИ за 2022г.    [03.01.2023]   [347.5 KiB]   [9 сваляния]
Icon of 26. Отчет ЗДОИ26. Отчет ЗДОИ    [21.01.2022]   [1.4 MiB]   [26 сваляния]
Icon of 25. Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация  през 2020 г. и 2021 г.25. Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация през 2020 г. и 2021 г.    [22.02.2021]   [14.9 KiB]   [70 сваляния]
Icon of 24.  Регистър на издадените разрешения за строеж през 2019 и 2020 г.24. Регистър на издадените разрешения за строеж през 2019 и 2020 г.    [22.02.2021]   [22.0 KiB]   [79 сваляния]
Icon of 23. Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2021г.23. Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2021г.    [22.02.2021]   [13.7 KiB]   [69 сваляния]
Icon of 22. Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2020г.22. Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2020г.    [22.02.2021]   [13.9 KiB]   [51 сваляния]
Icon of 21. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ИСКЪР ЗА 2020 г.21. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ИСКЪР ЗА 2020 г.    [17.02.2021]   [87.5 KiB]   [33 сваляния]
Icon of 20.Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на община Искър за сферата  на дейност на общинската администрация, както и форматите, в които е достъпна20.Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на община Искър за сферата на дейност на общинската администрация, както и форматите, в които е достъпна    [19.03.2020]   [53.0 KiB]   [59 сваляния]
Icon of 19.     Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация  през 2019 и 2020 г.19. Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация през 2019 и 2020 г.    [25.02.2020]   [15.4 KiB]   [114 сваляния]
Icon of 18. Регистър на издадените разрешения за строеж през 2019 и 2020 г.18. Регистър на издадените разрешения за строеж през 2019 и 2020 г.    [25.02.2020]   [18.9 KiB]   [269 сваляния]
Icon of 17. Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2019г.17. Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2019г.    [25.02.2020]   [13.8 KiB]   [83 сваляния]
Icon of 16. Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2020г.16. Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2020г.    [25.02.2020]   [13.5 KiB]   [76 сваляния]
Icon of 15. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ИСКЪР ЗА 2019 г.15. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ИСКЪР ЗА 2019 г.    [12.02.2020]   [237.2 KiB]   [58 сваляния]
Icon of 14. РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП  ДО  ИНФОРМАЦИЯ И ДВИЖЕНИЕТО ИМ В ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 14. РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И ДВИЖЕНИЕТО ИМ В ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ 2019 ГОДИНА     [12.02.2020]   [145.3 KiB]   [40 сваляния]
Icon of 13. Годишен отчет за 2018 год.13. Годишен отчет за 2018 год.    [22.02.2019]   [189.6 KiB]   [111 сваляния]
Icon of 12.Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация през 2018г.12.Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация през 2018г.    [29.01.2019]   [13.8 KiB]   [267 сваляния]
Icon of 11.Регистър на издадените удостоверения за строеж през 2017г.11.Регистър на издадените удостоверения за строеж през 2017г.    [29.01.2019]   [21.6 KiB]   [266 сваляния]
Icon of 10.Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2018г.10.Регистър на изработените ПУП и измененията им през 2018г.    [29.01.2019]   [14.7 KiB]   [250 сваляния]
Icon of 09. Отчет за достъп до информация за 2017 година09. Отчет за достъп до информация за 2017 година    [22.02.2018]   [246.0 KiB]   [170 сваляния]
Icon of 08. Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017-0102201815590708. Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017-01022018155907    [01.02.2018]   [24.4 KiB]   [153 сваляния]
Icon of 07. Регистър на издадените разрешения за строеж-0102201816025207. Регистър на издадените разрешения за строеж-01022018160252    [01.02.2018]   [140.4 KiB]   [237 сваляния]
Icon of 06. Регистър на издадените разрешения за строеж 2018-0102201816262206. Регистър на издадените разрешения за строеж 2018-01022018162622    [01.02.2018]   [23.4 KiB]   [196 сваляния]
Icon of 05. Регистър на одобрените ПУП 2017-0102201816020705. Регистър на одобрените ПУП 2017-01022018160207    [01.02.2018]   [37.8 KiB]   [172 сваляния]
Icon of 04. Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация04. Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация    [27.06.2017]   [2.8 MiB]   [374 сваляния]
Icon of 03. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на общитага за сферата на дейността на общинската администрация, както и форматите, в който е достъпна.03. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на общитага за сферата на дейността на общинската администрация, както и форматите, в който е достъпна.    [15.02.2017]   [46.5 KiB]   [343 сваляния]
Icon of 02. СПИСЪК на  категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация гр.Искър, подлежащи на класификация като служебна тайна02. СПИСЪК на категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация гр.Искър, подлежащи на класификация като служебна тайна    [19.12.2013]   [185.0 KiB]   [519 сваляния]
Icon of 01. Заявление за достъп до обществена информация01. Заявление за достъп до обществена информация    [19.12.2013]   [27.5 KiB]   [555 сваляния]

Забележка: Съгласно чл.41ж, ал.5, т.3 от ЗДОИ размерът на таксите, събирани от общините се определят от общинския съвет, като определените такси не могат да надвишават размера на таксите, събирани от държавен орган, които се определят с тарифа, приета от Министерския съвет. Към момента тарифа на Министерския съвет не е приета, както и Наредба на общинския съвет гр. Искър.

Съгласно §32, ал.1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗДОИ органите на изпълнителната власт в срок от три месеца от влизането в сила на този закон публикуват информация по чл.15, ал.1 и 4 при спазване на изискванията по чл.15а, ал.2 с изключение на информацията за таксите по чл.41ж, която се публикува в срок до един месец след обнародването на тарифата по чл.41ж, ал.5, т.1 или публикуването на тарифата по чл.41ж, ал.5,т.3.