Get Adobe Flash player

Телефонен Указател

КОНТАКТИ НА ОБЩИНА ИСКЪР

 

Длъжностни лица

Телефони

  ЦЕНТРАЛА – дежурен 065 163 700
1. Кмет на общината – инж. Валентин Йорданов 065 163 713
2. Заместник кмет на общината – Емилия Тончева 065 163 712
3. Председател на Общинския съвет – Любомир Йолов 065 163 719
4. Секретар на общината – Теменужка Василева 065 163 720
5. Служител по сигурността на информацията, ОМП, ГЗ, БД, ПАБ, КИ – Валери Вълов 065 163 724
6. Финансов контрольор – Теменужка Цановска 065 163 723
 

Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и АО“

 
7. Директор на дирекция и главен счетоводител – Силвия Медунска 065 163 718
8. Старши експерт „Бюджет и счетоводство” – Валя Митовска 065 163 728
9. Старши експерт  „Бюджет и счетоводство” – Малина Петровска, Старши счетоводител – Емилия Панайотова 065 163 728
10. Старши експерт „Бюджет и счетоводство”

Счетоводител, касиер-домакин – Николай Николовски

065 163 729
11. Старши специалист-ТРЗ – Славка Рашева 065 163 727
12. Старши експерт “Човешки ресурси и административно обслужване”
  Старши експерт “Човешки ресурси” – Емилия Симеонова 065 163 727
13.

СЕКТОР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 
14. Експерт-местни приходи и архивар – Нели Петрова 065 163 705
15. Счетоводител „Местни приходи” и публичен изпълнител – Йордан Пеловски 065 163 705
Старши експерт „Касиер – Местни приходи” – Цветелина Гергова 065 163 702
16.

Дирекция “ Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване”

 
17. Директор на дирекция
18. Главен юрисконсулт – Габриела Цолова 065 163 722
19. Юрисконсулт – Мария Иванова 065 163 707
20. Главен специалист „ГРАО и ЛБД” – Йорданка Минковска 065 163 701
22. Старши експерт „Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и административно техническо осигуряване” – Гергана Божиновска 065 163 719
23. Младши експерт “Информационни технологии” – Огнемир огнянов и Главен специалист – Информационно обслужване – Генади Тончев 065 163 710
24. Главен експерт „Обществени поръчки” – Бистра Минковска,

Старши специалист „Спорт и младежки дейности” Иван Йолов

065 163 721
25. Старши експерт “Мерки и програми за заетост, ГРАО и административно-техническо обслужване” –  Татяна Пеловска 065 163 703
  Главен експерт “Връзки с обществеността и техническо осигуряване” – Ивалина Митова 065 163 711
26.

Дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” /СИРТСУ/

 
27. Директор на дирекция – инж. Валя Костова 065 163 717
28. Главен архитект – Владимир Попов 065 163 715
29. Главен инженер – Йорданка Петкова 065 163 716
30. Главен експерт „Инфраструктурно управление, планиране и контрол“
31. Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и  регулация, строителство и инвеститорски контрол” – Радослав Андреев 065 163 715
32. Главен експерт „Икономически дейности”  – Сашо Велчев,

Младши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите“ – Сава Марков

065 163 709
33. Старши специалист „Общинска собственост, строителство и    инвеститорски контрол” – Цветанка Дишанска 065 163 715
34. Специалист „Устройство на територията, кадастър и  регулация, строителство и инвеститорски контрол” 065 163 716
35. Младши експерт „Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти” – Ирена Салашка 065 163 714
36. Старши експерт „Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” – Ани Емилова 065 163 714
37. Старши експерт – Образование,култура,здравеопазване, социални дейности,екология – Валентина Драгиевска 065 163 714
38. Главен специалист „Общински дейности“ – Тихомир Велчев 065 163 708