Get Adobe Flash player

АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ИСКЪР,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Искър, област Плевен за периода 2021-2027 г. Този план се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години, тъй като плановете за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 г. съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г.

Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност и осигурило публичността му. Една от формите на вашето участие е чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината.

Това може да стане чрез попълване на настоящата Анкета .

Участие в последващите обществени обсъждания на плана, можете да заявите чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Вашите предложения може да изпратите на електронна поща iskar@iskarbg.bg  или да регистрирате в Центъра за услуги и информация (ЦУИ), находящ се на първи етаж в административната сграда на Община Искър, с адрес гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38.

Очакваме Вашите мнения и предложения в срок до 21.03.2021 година.

Благодарим Ви!