Get Adobe Flash player

Банкова сметка

Банкова сметка

Банка ДСК

IBAN: BG87STSA93008418008500

BIC: STSABGSF

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Кодове за плащане:

442100  – „Данък върху недвижимите имоти“

442400  – „Такса за битови отпадъци“

442300  – „Данък върху превозните средства“

442500  – „Местен данък придобиване на имущество“:

„Данък върху наследствата“

„Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин“

444100  –  „Приходи от наем имущество (УПИ)”

444200  –  „Приходи от наем на земеделска земя“

447000  –  „Други неданъчни приходи (тръжна документация)“

448001  –  „Такси за технически услуги“:

– скица на недвижим имот;

– виза за проектиране;

– одобряване на ПУП;

– удостоверения;

– разрешение за строеж;

– разрешение за преместваеми обекти;

– удостоверение за търпимост;

– удостоверение за въвеждане в експлоатация;

– изготвяне на разрешение за отсичане на дървета;

– одобряване на екзекутивни документи;

– други технически услуги

448003  –  „Такса за ползване на храна от Детска млечна кухня“

448005  –  „Такса за Домашен Социален Патронаж“

442800  –  „Туристически данък“

441400  –  „Патентен данък“

448007  –  „Такси за административни услуги“:

– услуги по гражданско състояние;

– услуги от „Местни данъци и такси“

448008 – „Такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение“