Get Adobe Flash player

08. ГРАФИК за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии на 29.05.2020 г.

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии през месец май 2020 г.

място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр.Искър

Заседание на Общински съвет – Искър – 29.05.2020 г. от 14:00 часа в сградата на Спортна площадка кв.20 на ул. „Христо Ботев“ № 17 в гр.Искър
Заседания на постоянните комисии
Наименование на комисията Дата Час
1. Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“
Председател: Светослав Бординяшки
Членове: 1. Петър Христов
2. Иван Десподов
3. Христиан Любенов
4. Венцислав Мариновски
28.05.2020 11:00
2. Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“
Председател: Петър Христов
Членове: 1. Владимир Нешовски
2. Борис Борисов
3. Аксиния Ватковска
4. Сергей Тодоров
28.05.2020 11:30
3. Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“
Председател: Илияна Йончева – Гложенска
Членове: 1. Сергей Тодоров
2. Светослав Бординяшки
3. Християн Любенов
4. Петър Христов 28.05.2020 12:00
4. Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени и неправителствени организации”
Председател: Венцислав Мариновски
Членове: 1. Светослав Кънчев
2. Иван Десподов
3. Аксиния Ватковска
4. Сергей Тодоров 28.05.2020 12:30
5. Комисия за противодействия на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, контрол по изпълнение на актовете на общинския съвет.
Председател: Емил Емилов
Членове: 1. Борис Борисов
2. Илияна Йончева-Гложенска
3. Светослав Кънчев
4. Владимир Нешовски 28.05.2020 13:00