Get Adobe Flash player

49. ГРАФИК за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец Април 2023г.

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец април 2023 г.

място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр.Искър

 

 

Наименование на комисията Дата Час
1.         Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

Председател: Светослав Бординяшки

Членове: 1. Петър Христов

2. Иван Десподов

3. Христиан Любенов

4. Венцислав Мариновски

 

27.04.2023 14:00
2. Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

Председател: Петър Христов

Членове: 1. Владимир Нешовски

2. Борис Борисов

3. Аксиния Ватковска

4. Сергей Тодоров

 

27.04.2023 14:00
3. Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

Председател: Илияна Йончева – Гложенска

Членове: 1. Сергей Тодоров

2. Светослав Бординяшки

3. Христиан Любенов

4. Петър Христов

27.04.2023 14:00
4. Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

Председател: Венцислав Мариновски

Членове: 1. Светослав Кънчев

2. Иван Десподов

3. Аксиния Ватковска

4. Сергей Тодоров

27.04.2023 14:00
5. Комисия за противодействия на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, контрол по изпълнение на актовете на общинския съвет.

Председател: Емил Емилов

Членове: 1. Борис Борисов

2. Илияна Йончева-Гложенска

3. Светослав Кънчев

4. Владимир Нешовски

27.04.2023 14:00