Get Adobe Flash player

01. ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Искър на 30.11.2023 год. (четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.11.2023 год. (четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

  1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2023г.

Вносител: Кмет на Общината

  1. Актуализация на разчета -списък на длъжностните лица които имат право на транспортни разноски на Община Искър за 2023г.

Вносител: Кмет на Общината

  1. Отмяна на т.7 от Решение № 607 от 24.08.2023г., Решение №613 от 24.08.2023г. и Решение № 623 от 21.09.2023г. на Общински съвет гр.Искър.

Вносител: Кмет на Общината

  1. Определяне на базисни наемни цени през 2024г.

Вносител: Кмет на Общината

  1. Сформиране на паралелки под определения минимален норматив.

Вносител: Кмет на Общината

  1. Запазване на самостоятелна паралелка (с по-малко от 10 ученици) в прогимназиален етап.

Вносител: Кмет на Общината

  1. Подготовка на Община Искър за работа при зимни условия.

Вносител: Кмет на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър