Get Adobe Flash player

04. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 30.01.2024 год. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.01.2024 год. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост през 2024 г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост (УПИ X-900 по плана на гр.Искър).

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост (ПИ с идентификатор № 55782.123.94 в местността “Писаровска бара”).

Вносител: Кмет на Общината

 1. Учредяване право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост за настаняване на посточнен пчелин в землището на гр.Искър, община Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 55782.47.60 в землището на гр. Искър, община Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2024-2025 г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Приемане на стратегия за управление на общинската собственост в Община Искър за 2023-2027 година.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Определяне на представител на Общински съвет – Искър в Областния съвет за развитие.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Промени в състава на постоянните комисии при Общински съвет-Искър

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Определяне на председател на постоянна комисия „Социални дейности и здравеопазване, култура, спорт, работа с правителствени и неправителствени организации” към Общински съвет-Искър, гр.Искър.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър