Get Adobe Flash player

03. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 12.01.2024 год. (петък) от 10:45 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 12.01.2024 год. (петък) от 10:45 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Определяне размера на такса за битови отпадъци за 2024 година.

Вносител: Кмет на Общината

  1. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

Вносител: Кмет на Общината

 

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър