Get Adobe Flash player

05. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 12.02.2024 год. (понеделник) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 12.02.2024 год. (понеделник) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.01.2024г.

Вносител: Кмет на Общината

  1. Увеличение на основната месечна работна заплата на Кмета на община Искър, считано от 01.01.2024г.

Вносител: Председател на комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

  1. Решение на общински съвет за приемане на бюджет за приходи и разходи за 2024г. на община Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър