Get Adobe Flash player

02. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 20.12.2023 год. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 20.12.2023 год. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Актуализация на бюджета на общината за 2023г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Допълнение в Раздел III б.“А“ и б. „В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Актуализация на общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост през 2023 г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Приемане на ВиК активи публична общинска собственост, изпълнени от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД Плевен през 2023 год.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Искър за 2024 година.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Актуализиране на състава Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Вносител: Председателят на ОбС

 

 1. План за работа на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2024 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър