Get Adobe Flash player

00. ПОКАНА ДНЕВЕН РЕД 21.11.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 21.11.2023 год. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Избор на членове на постоянните комисии към Общински съвет – Искър, гр. Искър.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Определяне на представител на Общински съвет Искър в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Внася: Председателят на ОбС

  1. Определяне възнаграждението на Председателя на Общинския съвет-Искър.

Внася: Общински съветник от ОбС

  1. Определяне възнаграждението на общинските съветници.

Внася: Председателят на ОбС

 

  1. Други

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър