Get Adobe Flash player

07. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 21.03.2024 год. (четвъртък) от 14:00 часа в Зала на Народно читалище “Ламби Кандел-1893” гр.Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н     Р Е Д

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 21.03.2024 год. (четвъртък) от 14:00 часа в Зала № 3 на Народно читалище “Ламби Кандев-1893” гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Възстановяване на внесени от Община Искър отчисления, в размер на 135 000 лв. (сто тридесет  и пет хиляди лева) с вкл. ДДС по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, чл.24, ал.1, т.2 и т.7,  чл. 25, ал. 1 от  Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъците с цел разходването им за закупуване на транспортно средство за извозване на контейнери за разделно събиране на отпадъци, транспортно средство за извозване на едрогабаритни отпадъци и изготвяне на Програма за управление на отпадъците.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Актуализация бюджета на Община Искър за 2024г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улично осветление в Община Искър“, по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция С4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2/.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Кандидастване на Община Искър с проектно предложение “Закупуване (доставка) на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж” община Искър, по Целева програма “Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ на МТПС, финансирана по фонд „Социална закрила“.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Продажба и определяне на пазарна цена на употребявани строителни материали – гранитни павета останали след рехабилитация на общински път PVN 1080-/II-13 с.Долни Луковит.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(УПИ I по плана на гр.Искър)

Вносител: Кмет на Общината

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(УПИ III по плана на гр.Искър)

Вносител: Кмет на Общината

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(УПИ V-871 по плана на с.Долни Луковит)

Вносител: Кмет на Общината

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(УПИ IX-990 по плана на с.Долни Луковит)

Вносител: Кмет на Общината

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(УПИ XIII по плана на с.Староселци)

Вносител: Кмет на Общината

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(ПИ 55782.42.12 , местността “Плочата“ в землището на гр.Искър)

Вносител: Кмет на Общината

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(ПИ 55782.61.15 , местността “Средните обори“ в землището на гр.Искър)

Вносител: Кмет на Общината

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(ПИ 22438.419.28 , местността “Долни ливади“ в землището на с.Долни Луковит)

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.(УПИ XII-473 по плана на с.Староселци)

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от тротоарна площ между кв.66В и кв.68 по плана на гр. Искър с площ 17 кв.м.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – частна общинска собственост. ( УПИ I -604 по плана на гр.Искър)

Вносител: Кмет на Общината

 1. Поставяне на преместваем обект – слънцезащитно съоръжение на тротоара пред търговски обект, находащ се в УПИ ХІІІ-813, кв. 41 по плана на с. Долни Луковит.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отдаване под наем без търг на земеделски имот, частна общинска собственост за срок от 5 стопански години и определяне на наемна цена.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост за стопанката 2024-2025г. и определяне на наемна цена.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Включване на животновъд в списъка по чл.37о, ал5, предл. първо и ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Приемане на схеми за разполагане на обемни информационни надписи Искър, с.Долни Луковит, с.Староселци и с.Писарово, по реда на чл.56, ал.2 от ЗУТ.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Монтиране на информационен електронен билборд, по реда на чл.56, ал.2 от ЗУТ .                                                                                                                      Вносител: Кмет на Общината
 2. Приемане на Общински план за младежта за 2024 г. на община Искър в изпълнение на разпоредбите на Закона за младежта и в съответствие с Националната стратегия за младежта.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2023 година на община Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отчет за дейността и финансовото състояние на ФК „Искър-2012 г.“ с. Долни Луковит през 2023 г. и изразходените средства през годината.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организацията и въпросник за самооценка на “Пелофарма” ЕООД гр.Искър за 2023 година.

Вносител: Председател на ОбС

 

 1. Дейността на читалищата в община Искър през 2023 год.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър