Get Adobe Flash player

07.2 З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 05.04.2024 год. (петък) от 10:00 часа в Зала на Народно читалище «Ламби Кандев-1893»

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 05.04.2024 год. (петък) от 10:00 часа в Зала на Народно читалище «Ламби Кандев-1893» с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

  1. Допълнение на Решение №79 от 21.03.2024г. по Протокол №9 на Общински съвет – Искър за Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение Закупуване (доставка) на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж“ община Искър, по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ на МТПС, финансирана по фонд „Социална закрила“.

Вносител: Кмет на Общината

  1. Предоставяне за безвъзмездно управление на имот-публична общинска собственост за нуждите на Домашен социален патронаж, гр.Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър