Get Adobe Flash player

08. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 30.04.2024 год. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.04.2024 год. (вторник) от 13:00 часа в  Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Искър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г.

Вносител: Председател на ОбС

 1. Актуализация бюджета на Община Искър за 2024г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Допълнение в Раздел III б. „В“ и б.“Г“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Информация за изпълнение на договори по Оперативни програми и по Програмата за развитие на селските райони в община Искър за 2023г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Удължаване с 6 (шест) месеца срока на изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05SFPR002-2.001-0177-С01, Проект: „Грижа в дома в община Искър”, Процедура „Грижа в дома“, № BG05SFPR002-2.001,Приоритетна ос: „Социално включване и равни възможности“, Програма: „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на община Искър в обхват за територията на ПИ 55782.123.89 в землището на гр.Искър, община Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура: “ Допълнително водоснабдяване от шахтов кладенец в м. Долни ливади на с. Долни Луковит, община Искър“ .

Вносител: Кмет на Общината

 1. Промяна на вида собственост и започване на процедура за промяна начина на трайно ползване (НТП) на ПИ с идентификатор 55782.47.21, находящ се в землището на гр.Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещ-общинска собственост, представляваща моторен трион “HUSQVARNA“ 135 mark II-14.

Вносител: Кмет на Общината

 1. План за действие на община Искър за 2024-2027 г. в изпълнение на Областната стратегия на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030/.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2024 година.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за 2023 г.

Вносител: Председател на ОбС

 1. Избор на заместник-председател на Общински съвет-Искър.

Вносител: Председател на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър