Get Adobe Flash player

09. ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Искър на 31.05.2024 год. (петък) от 10:00 часа в Зала № 3 на Народно читалище “Ламби Кандел-1893” гр.Искър

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 31.05.2024 год. (петък) от 10:00 часа в Зала № 3 на Народно читалище “Ламби Кандел-1893” гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Предложение за промяна на утвърдената организационно-управленска структура на община Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Приемане на Програма за управление на Община Искър за мандат 2023-2027 година.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Актуализация бюджета на Община Искър  за 2024 г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Определяне размера на основната месечна работна заплата на кмет на община и кметове на кметства.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отпускане на средства от бюджета на община Искър за 2024 г. на “ Футболен клуб Венци – 2022” гр.Искър, във връзка с регистриране на дейност и участието му в провеждане на първенства и турнири през 2024 год.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Допълнение в Раздел III б. „Б“ и б.“В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Продажба на енергийни обекти, сгради и съоръжения собственост на Община Искър(ПИ №55782.116.5 в землището на гр.Искър, местността ”Чекръците”).                                                                                       Вносител: Кмет на Общината
 2. Продажба и определяне на пазарна оценка на Дълготрайни материални активи /ДМА/ собственост на общината, представляващ товарен автомобил марка ФОРД КАРГО ЕН9088КК

Вносител: Кмет на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ V – 871 по плана на с.Долни Луковит).

Вносител: Кмет на Общината

 1. Промяна на вида собственост и започване на процедура за промяна начина на трайно ползване (НТП) на ПИ с идентификатор 55782.123.50, находящ се в землището на гр.Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд (ПИ с идентификатор 55782.900.91 с НТП “Нива” в местонстта ”Македонците” в землището на гр.Искър) .

Вносител: Кмет на Общината

 1. Учредяване право на ползване върху част от имот – публична общинска собственост за настаняване на постоянен пчелин в землището на с. Долни Луковит, община Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) за ПИ с идентификатор 55782.500.69 в м. “Пладнището” землището на гр.Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отчет за работата на общинска администрация гр. Искър през 2023 г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за първото тримесечие на 2024г.

Вносител: Председател на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър