Get Adobe Flash player

10. Заседание на Общински съвет – Искър на 28.06.2024 год. (петък) от 11:30 часа в Заседателна зала на община Искър, гр.Искър

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 28.06.2024 год. (петък) от 11:30 часа в Заседателна зала на община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Актуализация бюджета на Община Искър за 2024г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Изменение т.2 по б. „А“ на Раздел III на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г., приета с Решение № 39 от 30.01.2024 г. по Протокол № 6 на Общински съвет – Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и отмяна на Решение № 64 от 22.02.2024 г. по Протокол № 8 на Общински съвет – Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд във връзка с §27, ал.1 и ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Учредяване право на ползване върху имот – публична общинска собственост за настаняване на постоянен пчелин в землището на с. Долни Луковит, община Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Даване на съгласие на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София за временно ползване на част от поземлен имот с идентификатор 22438.409.14 публична общинска собственост в землището на с.Долни Луковит, община Искър, област Плевен.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Упълномощаване Кмета на община Искър за внасяне на необходими документи в МРРБ във връзка с допълнен списък на Общинската пътна мрежа „Пътна връзка (обход) от път IIІ – 1308 при км. 3+962 (ОТ 25 в с. Писарово) до път III – 1308 при км. 6+210 (Стопански двор с. Писарово) с дължина ~ 1850м.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Предоставяне на мандат на представителя на община Искър в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен.

Вносител: Кмет на Общината

 1. План за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2024г.

Вносител: Председател на ОбС

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ, съгласно Правилника за условията и реда за отпускане на еднократна помощ в ползва на граждани на община Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър