Get Adobe Flash player

06. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 22.02.2024 год. (четвъртък) от 10:00 часа в Зала на Народно читалище “Ламби Кандев-1893” гр.Искър с предложение за следния

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 22.02.2024 год. (четвъртък) от 10:00 часа в Зала на Народно читалище “Ламби Кандев-1893” гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Предложение за промяна в състава на управителния съвет в СНЦ “Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг-Искър“ и финансово обезпечаване на дължимия членски внос.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение „Закупуване (доставка) на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж“ община Искър, по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ на МТПС, финансирана по фонд „Социална закрила“.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Допълнение в Раздел II „Необходими разходи“ и Раздел III б.“А“, б.“Б“ и б.“В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Застраховане на имоти – частна общинска собственост през 2024 г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Застраховане на имоти – публична общинска собственост през 2024 г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отчет за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество през 2023 г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Допълнение към Списъка на Общинска пътна мрежа „Пътна връзка (обход) от път III – 1308 при км. 3+962 (ОТ 25 в с. Писарово) до път III – 1308 при км. 6+210 (Стопански двор с. Писарово) с дължина ~ 1850м.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите за стопанската 2024-2025г. Определяне на такса на декар за общо ползване и наемна цена на декар за индивидуално ползване на общинските пасища мери и ливади през стопанската 2024-2025г.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за настаняване на основание съдебно решение.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост (УПИ X-900 по плана на гр.Искър).

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост (УПИ XXXVII по плана на с.Долни Луковит).

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 55782.134.33 с площ 49829 кв.м. по плана за земеразделяне на гр.Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия САВТ 3х150+70 mm2 за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ ІV-78, кв. 135 по плана на гр. Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Затваряне на улица в двете посоки за преминаване на МПС в село Долни Луковит.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Поставяне на паметна плоча в централна градска част на гр. Искър.

Вносител: Кмет на Общината

 1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Искър за 2023г.

Вносител: Заместник-кмет на Общината

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за четвърто тримесечие на 2023 г.

Председател на ОБС-Искър

 1. Откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели, определяне правила за нейното провеждане, утвърждаване на образци на документи, създаване на комисия за провеждане на процедурата за подбор на съдебни заседатели и определяне на срок за приемане на заявления и документи за участие в процедурата за подбор на съдебни заседатели.

Вносител: Председател на ОБС-Искър

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър