Get Adobe Flash player

ДНЕВЕН РЕД ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, СВЪРЗАНА С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ- ИСКЪР“

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“

 

 

   СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

        „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

                                          гр. Червен бряг, п. к. 5980, ул. „Търговска“ № 1

                                                          e-mail: karlukovski.karst@gmail.com

 

ДНЕВЕН РЕД

 

ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, СВЪРЗАНА С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

                        НА СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ- ИСКЪР“

 

 

Дата: 19.11.2019 г. (вторник), локация: гр. Искър

 

10:00-10:30 Регистрация на участниците
10:30-11:30 Запознаване с процедурата за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.275 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” по ПРСР  2014 – 2020 г.
11:30 – 12:30 Запознаване с процедурата за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.276 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“по ПРСР  2014 – 2020 г.
12:30-13:00 Кафе-пауза
13:00-14:00 Запознаване с процедурата за подбор на проекти предложения  № BG06RDNP001-19.312 МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по ПРСР  2014 – 2020 г.
14:00 – 15:00 Запознаване с процедурата за подбор на проекти предложения № BG06RDNP001-19.311 –„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 6-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
15:00 – 15:30 Кафе – пауза
15:30 – 17:00 Запознаване с процедурата за подбор на проекти предложения № BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ по ОПНОИР 2014 – 2020 г.