Get Adobe Flash player

01. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 25.11.2019 г.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

  1. Продажба на жилищна сграда, полумасивна жилищна сграда, гараж, две масивни стопански сгради и навес построени върху общински урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI-1254 в кв.66 по плана на с.Долни Луковит.
  2. Продажба на масивна жилищна сграда, полумасивна жилищна сграда и масивна жилищна сграда, постровни върху общински урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-924 в кв.54 по плана на с.Долни Луковит.
  3. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване и Подробен устройствен план – парцеларен план за водопроводно отклонение за захранване на ПИ 69095.387.8 в землището на с.Староселци.

 

За становище от всички комисии:

  1. Изменение на Наредба № 29 за управление на дейностите по отпадъците на териториоята на община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 829 от 19.09.2015 г.
  2. Погасяване със средства от общинския бюджет на община Искър, задължения за „Данък върху недвижимите имоти“ и „Такса за битови отпадъци“ за имот, находящ се в с.Долни Луковит, община Искър собственост на Бена Стефанова Павлова, Стефан Николов Йотов и Галя Николова Колева и тримата от гр.Тетевен, област Ловеч и Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Искър през 2019 г.
  3. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.
  4. Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа.
  5. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00482 от 07.03.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и ли разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 7 „Основни услуги в обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. За Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“, сключен между Народно читалище „Ламби Кандев-1893“ и ДФ „Земеделие“.
  6. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.
  7. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър