Get Adobe Flash player

02. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 19.12.2019 год.

 

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за третото тримесечие на 2019 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.
 2. Отдаване под наем за пет стопански години на земеделски имот, общиснка собственост.
 3. Право на прокарване на отклонение за комуникационна свързаност посредством Единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за общински администрации.
 4. Приемане на ВиК активи публична общинска собственост, изпълнени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен през 2019г.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Отдаване под наем за пет стопански години на земеделски имот, общиснка собственост

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище от всички комисии:

 1. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
 2. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.
 3. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Искър през 2019 г.
 4. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Искър през 2019 г. и даване на съгласие за приемане дарение на съсобствен недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII -1334 /дванадести – хиляда триста тридесет и четвърти/ в кв.93 /деветдесет и трети/ по плана на гр.Искър, общинa Искър, област Плевен, целият от 1115 кв.м., заедно с построените в него сгради.
 5. Определяне на базисни наемни цени през 2020 г.
 6. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.
 7. Определяне на такса за битови отпадъци за 2020 год.
 8. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година.
 9. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение по Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ BG05M9OP001-2.060-МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН  БРЯГ – ИСКЪР“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
 10. Даване съгласие за приемане дарение на съсобствен недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII – 1255 /дванадесети – хиляда двеста петдесет и пети/ в кв.69 /шестдесет и девети/ по плана на с.Долни Луковит, община Искър, област Плевен с площ от 1370 /хиляда триста и седемдесет/ кв.м.
 11. Приемане на првилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Искър.
 12. Промяна в състава на комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”.

 ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър