Get Adobe Flash player

04. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.01.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителнта кампания в община Искър.
 1. Увеличаване основната месечна работна заплата на Кмета на община Искър.
 2. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.01.2020г.
 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2019 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Приемане на стратегия за управление на общинската собственост в община Искър за 2020-2023 година.
 2. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост.
 3. Отдаване под наем за пет стопански години на земеделски имот, общиснка собственост.
 4. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за обединяване на ПИ 56493.219.24 и ПИ 56493.219.26 и Подробен устройствен план – план за застрояване за новообразувания имот в землището на с.Писарово.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Отдаване под наем за пет стопански години на земеделски имот, общиснка собственост.
 2. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общиснкия поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2020-2021 г.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Приемане отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – гр.Искър за 2019 година.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище от всички комисии:

 1. Допълнение в Приложение № 1 към Решение №20/19.12.2019 г., прието от Общински съвет-Искър за базисни наемни цени през 2020 г.
 2. Отмяна на Наредба № 25 за пожарната безопасност на територията на община Искър, приета с решение № 97 от 06.04.2012 г. по Протокол № 7 от 06.04.2012 г. на Общински съвет-Искър.
 3. Даване съгласие за приемане на дарение под условие на парични средства от г-жа Лида Тодорова Гъбова от с.Долни Луковит, община Искър.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър