Get Adobe Flash player

06. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.02.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.
 2. Застраховане на имоти частна общинска собственост.
 3. Промяна в ПУП-ПП за обект: „Оптична връзка за базова станция № 3537 в ПИ 123094, местност „Писаровска бара“, находящо се в землището на гр.Искър, община Искър.

 

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Отдаване под наем на част от общински поземлен  имот с идентификатор 55782.134.45 в землището на гр.Искър за срок от 5 стопански гоини.
 2. Предоставяне за общо и индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2020-2021 год.

 

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Съществуване на маломерни паралеки за учебната 2019/2020 година в Основно училище „Васил Левски“ с.Долни Луковит.
 2. Отчет за дейността и финансовото състояние на  спортните клубове през 2019 г. и изразходваните средства през годината.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище от всички комисии:

 1. Предоставяне на безвъзмездно право наползване.
 2. Отмяна на Решение № 46  от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Искър, с което са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2020-2021 год.

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър