Get Adobe Flash player

07. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 06.03.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище от всички комисии:

 

  1. Изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управление на общинския дълг на община Искър, област Плевен, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 536 от 30.03.2018 г.
  2. Изменение и допълнение на Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговските дружества, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 290 от 30.06.2005 г.
  3. Изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на oбщина Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 47 от 15.02.2008 г.
  4. Изменение и допълнение на Наредба № 27 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 452 от 17.12.2013 г.
  5. Изменение и допълнение на Наредба № 29 за управление на дейностите по отпадъците на територията на oбщина Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 829 от 18.09.2015.г.
  6. Изменение и допълнение на Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от oбщина Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 643 от 30.10.2018 г.
  7. Изменение и допълнение на Наредба № 33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства в община Искър, приета Общински съвет – Искър с Решение № 704 от 28.02.2019 г.
  8. Други

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър