Get Adobe Flash player

08. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.05.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на общината и прогнозата на общинските сметки за средства от Европейския съюз за периода 2021-2023 г.
 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.
 1. Промяна в бюджета на общината за 2020 г.
 2. Предоставяне заем на НЧ „Ламби Кандев-1893“, гр.Искър.
 3. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр.Искър за първото тримесечие на 2020 г.
 4. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр.Искър за 2019 г.
 5. Отчет за дейността на „СБВБДПЛР – Искър” ЕООД гр.Искър за 2019 г.
 6. Отпускане на еднократни финансови помощи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.
 1. Разделяне на ПИ с идентификатор № 69095.190.5 по плана за земеразделяне на с.Староселци.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2019 на община Искър.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Отчет за изпълнение на „Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.”.
 2. Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.”.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище от всички комисии:

 1. Отмяна на Решение № 61 по Протокол № 8 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Искър.
 2. Изменение на Наредба № 20 за определяне на местните данъци на територията на община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 47 от 15.02.2008 г.

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

   Н