Get Adobe Flash player

09. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.06.2020 год.

 Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.
 2. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.
 3. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ I-575).
 4. Отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост за стопанската 2020-2021 г. и определяне на наемна цена.
 5. Отпускане на еднократни финансови помощи.

                                                                                                                                                                           За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.
 2. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.
 3. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ I-575).
 4. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за водопроводно отклонение за захранване на ПИ 69095.387.8 и ПИ 69095.387.017 в семлището на с.Староселци.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост за стопанската 2020-2021 г. и определяне на наемна цена.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Информация за дейността на читалищата в община Искър през 2019 г.
 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище от всички комисии:

 1. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение по мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, посредством процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
 2. Предоставяне мандат на инж.Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър да представлява Община Искър на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен.

 

 ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър