Get Adobe Flash player

10. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 17.07. 2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

  Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 За становище Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“:

 

  1. Изменение на точка 6 от Решение № 103 по Протокол № 11 от 26.06.2020 г., прието от Общински съвет – Искър и върнато за ново обсъждане като незаконосъобразно със Заповед № РД-29-10/07.07.2020 г. на Областен управител на област Плевен.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър