Get Adobe Flash player

11. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.07.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

  1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ IV-749).
  2. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр.Искър за второто тримесечие на 2020 г.
  3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

  1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ IV-749).

 

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище от всички комисии:

  1. Кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., чрез подхода Водено от общностите местно развитие с проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“-гр.Искър и благоустрояване на дворното пространство – I етап“.
  2. Съответствие на дейностите, включени по  проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“-гр.Искър и благоустрояване на дворното пространство – I етап“ с Приоритетите на Общинския план за развитие на община Искър 2014-2020 г.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър