Get Adobe Flash player

12. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.08.2020 год.

 

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г.
 2. Състояние на общинския дълг на общината през 2019 г.
 3. Изменение на т.4 от Раздел III, б.“Б“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г., приета с Решение № 44/30.01.2020 г. на Общински съвет – Искър.
 4. Промяна в бюджета на общината за 2020 г.
 5. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Изменение на т.4 от Раздел III, б.“Б“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г., приета с Решение № 44/30.01.2020 г. на Общински съвет – Искър.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Отдаване под наем на ПИ с идентификатор 55782.123.92 по ККР в землището на гр.Искър, общ.Искър за настаняване на пчелин.
 2. Определяне начина на управление на горските територии в община Искър.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини.
 2. Ежегодно актуализиране Списъка на средищните училища.
 3. Информация относно готовността на на учебните заведения в община Искър за предстоящата учебна година.
 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Всички комисии

 1. Приемане на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти-общинска собственост на територията на Община Искър.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър