Get Adobe Flash player

15. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.10.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1.  Промяна в бюджета на общината за 2020 г.
 1. Отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост.
 1. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл. 37в, чл.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2020-2021 г.
 2. Отдаване под наем на ПИ с идентификатор 55782.123.92 по ККР в землището на гр.Искър, общ. Искър за настаняване на пчелин.
 3. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр.Искър за третото тримесечие на 2020 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Учредяване право на строеж и одобряване на пазарна оценка за право на строеж.
 2. Отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост.
 3. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти – публична общинска собственост.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл. 37в, чл.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2020-2021 г.
 2. Отдаване под наем на ПИ с идентификатор 55782.123.92 по ККР в землището на гр.Искър, общ. Искър за настаняване на пчелин.
 3. Изключване на поземлен имот с идентификатор 55782.47.3 по ККР от специализиран слой „Постоянно затревени площи“.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Всички комисии

 1. Продажба на вещи – общинска собственост.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър