Get Adobe Flash player

16. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 20.11.2020 год.

 

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Всички комисии

  1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена.
  2. Кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализиране  на проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация водопроводна и канализационна мрежи гр.Искър – Зона изток“.
  3. Предварително съгласие и разрешение за изготвяне на ПУП в обхвата на ОУП на община Искър за поземлени имоти с идентификатори 55782.47.3 и 55782.47.21 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Искър.
  4. Приемане на ВиК активи публична общинска собственост, изпълнени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен през 2020 г.
  5. Откриване на конкурсна процедура за номиниране за избор на Управител на „Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Искър“ ЕООД, гр.Искър.

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър