Get Adobe Flash player

17. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 08.12.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Промяна в бюджета на общината за 2020 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Актуализация на програмата за управление и разпорждане с имоти-общинска собственост в Община Искър през 2020 г.
 2. Управлението, разпореждането и стопанисването на общинската собственост.
 3. Учредяване право на строеж за допълващо застрояване и одобряване на пазарна цена за право на строеж в УПИ-987 в кв.66 по плана на с.Долни Луковит, собственост на Община Искър.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Промяна в Решение №153 от 30.10.2020 г. за отдаване под нем на полските пътища и напоителмите канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2020-2021 г.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Всички комисии

 1. Определяне на такса за битови отпадъци за 2021 год.
 2. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г.
 3. Определяне на базисни наемни цени през 2021 г.
 4. Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на топъл обяд в община Искър по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица2014-2020г. с Управляващ орган Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.
 5. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.