Get Adobe Flash player

18. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 22.12.2020 год.

 

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

  1. Промяна в бюджета на общината за 2020 г.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

  1. Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 5 стопански години.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

  1. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Искър за 2021 година.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Всички комисии

  1. Промяна в Решение № 87 от 29.05.2020 г. на ОбС Искър.
  2. Определяне на базисни наемни цени през 2021 г.
  3. Освобождаване от наем на имот частна общинска собственост.
  4. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общинска движима вещ – лек автомобил на Кметство с.Долни Луковит.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър