Get Adobe Flash player

20. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.02.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Увеличаване основната месечна работна заплата на Кмета на община Искър.
 2. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.01.2021г.
 3. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.
 4. Застраховане на имоти публична общинска собственост и частна общинска собственост през 2021 г.
 5. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Застраховане на имоти публична общинска собственост и частна общинска собственост през 2021 г.
 2. Продажба на жилищна сграда, стопанска сграда и навес, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-913, кв. 55 по плана на с.Долни Луковит.
 3. Извършени разпоредителни сделки с общински имущество през 2020 г.

 

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище от всички комисии:

 1. Отмяна на Решения № 187/29.01.2021 г. и № 188/29.01.2021 г. на Общински съвет – Искър.
 2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси на цени и услуги, предоставяни от Община Искър.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър