Get Adobe Flash player

21. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.03.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 30.03.2021 г.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.
 2. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.
 3. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XIII с площ 3961 кв.м. в кв.29 по плана на с.Сароселци).
 4. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.
 5. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.
 2. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XIII с площ 3961 кв.м. в кв.29 по плана на с.Сароселци).
 3. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.
 4. Отдаване под наем на помещение – част от недвижим имот – публична общинска собственост.
 5. Промяна в предназначението на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост и учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост.
 6. Разрешение за поставяне на рекламно информационен елемент тип „билборд“.
 7. Разрешение за поставяне на павилион на централен площад в с.Долни Луковит.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 55782.47.3 и 55782.47.21 и начин на трайно ползване.
 2. Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2020 г. на община Искър.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 

 1. Отчет за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2020 г. и изразходваните средства през годината.
 2. Информация за дейността на читалищата в община Искър през 2020 г.
 3. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Искър.
 4. Отчет за изпълнение на „Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.”.
 5. Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.”.
 6. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище от всички комисии:

 1. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществени услуги за извършване на автобусни превози по съществуваща линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър по междуселищна автобусна линия Плевен-Писарово-Староселци“.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър