Get Adobe Flash player

22. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.04.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 26.04.2021 г.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.
 2. Отпускане на средства за обезпечаването на кръводарителната кампания в община Искър.
 3. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за първо тримесечие на 2021 г.
 4. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.
 5. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост за стопанската 2021-2022 г. и определяне на наемна цена.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Искър 2016-2020.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище от всички комисии:

 1. Състояние на пътната инфраструктура и подготовка за пролетно-летния сезон на 2021 г. в община Искър.
 2. Изпълнение на договорите по Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони в община Искър за 2020 г.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър