Get Adobe Flash player

23. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.05.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 27.05.2021 г.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.
 2. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.
 3. Продажба на полумасивна жилищна сграда, полумасивна жилищна сграда и полумасивна стопанска сграда, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-1212, кв.81 по плана на с.Долни Луковит.
 4. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.
 2. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.
 3. Продажба на полумасивна жилищна сграда, полумасивна жилищна сграда и полумасивна стопанска сграда, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-1212, кв.81 по плана на с.Долни Луковит.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище от всички комисии:

 1. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение по процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.311 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 5-7.5.1. „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез ВОМР.
 2. Изменение на Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 643 от 30.10.2018 г., посл. изм. и доп. с Решение № 213 от 26.02.2021 г.
 3. Отчет за работата на общинска администрация гр. Искър за 2020 г.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър