Get Adobe Flash player

24. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.06.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 24.06.2021 г.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

  1. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.
  2. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.
  3. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за 2020 г.
  4. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

  1. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.
  2. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.
  3. Учредяване право на строеж върху площ от 30 кв.м на от УПИ I-604, кв. 66А по плана на гр.Искър.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

  1. Отдаване под наем на ПИ с идентификатор 22438.53.12 по КККР в землището на с.Долни Луковит, общ.Искър за срок от 5 стопански години.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

  1. Информация за състоянието на училищата и детските градини в Общината и тенденции в развитието им през учебната 2021/2020 година.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър