Get Adobe Flash player

25. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 07.07.2021 год.

 

Заседание на постоянна комисия при Общински съвет – Искър гр.Искър на 07.07.2021 г.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

  1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55782.123.52 и ПИ 55782.123.53 в землището на гр.Искър.
  2. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55782.47.81 в землището на гр.Искър.
  3. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – кмет на община Искър да представлява Община Искър на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър