Get Adobe Flash player

26. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.07.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 28.07.2021 г.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.
 2. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.
 3. Продажба на общински имот (УПИ I-575) и определяне на пазарна цена.
 4. Продажба на общински имот (УПИ II-1853) и определяне на пазарна цена.
 5. Продажба на общински имот (УПИ I-643) и определяне на пазарна цена.
 6. Отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ част от тревна площ за поставяне на рекламно информационен елемент тип „билборд“.
 7. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за второто тримесечие на 2021 г.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.
 2. Продажба на общински имот (УПИ I-575) и определяне на пазарна цена.
 3. Продажба на общински имот (УПИ II-1853) и определяне на пазарна цена.
 4. Продажба на общински имот (УПИ I-643) и определяне на пазарна цена.
 5. Отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ част от тревна площ за поставяне на рекламно информационен елемент тип „билборд“.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Приемане на План за действие на община Искър в изпълнение на стратегия на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.)

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище от всички комисии:

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021 г.
 2. План за работа на Общински съвет – Искър за периода август – декември 2021 г.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър