Get Adobe Flash player

27. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.08.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 26.08.2021 г.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.
 2. Състояние на общинския дълг на общината през 2020 г.
 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.
 2. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.
 3. Продажба на общински имот (УПИ II-871) и определяне на пазарна цена.
 4. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.
 5. Отчет за дейността на „СБВБДПЛР – Искър“ ЕООД гр.Искър през 2020 г.
 6. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.
 2. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.
 3. Продажба на общински имот (УПИ II-871) и определяне на пазарна цена
 4. Предаване на публичните ВиК активи, собственост на община Искър за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Плевен“ ЕООД.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Състояния на парковете в Община Искър, поддържане, опазване на тревна и дървесна растителност.
 2. Приемане на общински План за защита при бедствия на община Искър.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Готовността на учебните заведения в Община Искър за предстоящата учебна 2021/2022 година.
 2. Закриване на детска група в с.Писарово, община Искър.
 3. Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища.
 4. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия за противодействия на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, контрол по изпълнение на актовете на общинския съвет.

 

 1. Отчет на Кмета на община Искър относно изпълнението на решенията на Общински съвет-Искър през първото шестмесечие на 2021 г.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър