Get Adobe Flash player

28. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.09.2021 год.

 

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 27.09.2021 г.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.
 2. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ IV-871 с площ 7000 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит).
 3. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ V-871 с площ 1000 кв.м. и построена двуетажна нежилищна сграда със ЗП 378 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит).
 4. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ VI-871 с площ 3972 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит).
 5. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ VII-871 с площ 3972 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит).
 6. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.
 2. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ IV-871 с площ 7000 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит).
 3. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ V-871 с площ 1000 кв.м. и построена двуетажна нежилищна сграда със ЗП 378 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит).
 4. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ VI-871 с площ 3972 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит).
 5. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ VII-871 с площ 3972 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит).
 6. Допускане изработване на проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) и проект за Специализиран Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) и Парцеларни планове (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за част от землището на гр.Искър, община Искър, област Плевен (Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55782.500.69, 55782.500.70 и 55782.500.71)

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Удължаване срока на Договор № Д-ОА-206 от 08.10.2020 г. за наем на поземлен имот с идентификатор 22438.53.12 по КККР на с.Долни Луковит.
 2. Промяна на НТП на ПИ с идентификатор 55782.145.151 и ПИ с идентификатор 55782.145.445, находящи се в землището на гр.Искър.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Информация за паралелки под норматив и слети паралелки в училищата през учебната 2021/2022 година.
 2. Сформиране на маломерни паралелки в Средно училище „Христо Смирненски”, гр.Искър за учебната 2021/2022 година.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър