Get Adobe Flash player

29. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.10.2021 год.

ДНЕВЕН РЕД

 За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 

 1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.

 

 1. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти- общинската собственост в Община Искър през 2021 г.

 

 1. Допълнение на Раздел III описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. по буква „Б“ и допълнение с буква „Г“.

 

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена – УПИ VI-1133 гр. Искър.

 

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени в землището на гр. Искър.

 

 1. Продажба и определяне на пазарна оценка на Дълготрайни материални активи /ДМА/ собственост на общината, представляващ микробус IVEKO 50 C15, 22+1 места.

 

 1. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение  по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“,  Процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“.

 

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за трето тримесечие на 2021 година.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти- общинската собственост в Община Искър през 2021 г.

 

 1. Допълнение на Раздел III описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. по буква „Б“ и допълнение с буква „Г“.

 

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена – УПИ VI-1133 гр. Искър.

 

 1. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение  по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“,  Процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“.

 

 1. Подготовка на община Искър за работа при зимни условия.

 

 1. Отмяна на Решение № 296 по Протокол № 30 от 28.09.2021 г. на Общинския съвет относно удължаване срока на Договор № Д-ОА-206 от 08.10.2020 г. за наем на поземлен имот с идентификатор 22438.53.12 по КККР на с.Долни Луковит.

 

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2021-2022г.

 

 1. Управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд през 2021 година.

 

 1. Отмяна на Решение № 296 по Протокол № 30 от 28.09.2021 г. на Общинския съвет относно удължаване срока на Договор № Д-ОА-206 от 08.10.2020 г. за наем на поземлен имот с идентификатор 22438.53.12 по КККР на с.Долни Луковит.

 

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 

 1. Запазване на самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в начален етап в ОУ „Васил Левски“ с. долни Луковит.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър