Get Adobe Flash player

31. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 21.12.2021 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.
 1. Актуализация на програмата за управление и разпорждане с имоти-общинска собственост в Община Искър през 2021 г.
 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Актуализация на програмата за управление и разпорждане с имоти-общинска собственост в Община Искър през 2021 г.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Всички комисии

 1. Определяне на такса за битови отпадъци за 2022 год.
 2. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г.
 3. Приемане на Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Искър за периода 2014-2020 год.
 4. Приемане на годишен доклад за изпълнение на Общ устройствен план на Община Искър за 2020 год. и оклад за наблюдение и контрол за въздействие върху околната среда в резултат от прилагането на Общ устройствен план на Община Искър за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 год.
 5. Приемане на ВиК активи публична общинска собственост, изпълнени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен през 2021 год.
 6. План за работа на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2022 г.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър