Get Adobe Flash player

30. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.11.2021 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.
 2. Допълнение на Раздел III описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. по буква „А“ и буква „Б“.
 3. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена (УПИ I-808).
 4. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
 5. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Допълнение на Раздел III описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. по буква „А“ и буква „Б“.
 2. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена (УПИ I-808).
 3. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот-частна общинска собственост.
 4. Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура (комуникационн-транспортен план) в обхват ПИ 55782.145.22 и 55782.145.30, м.Боновото, землището на гр.Искър, община Искър, област Плевен.
 5. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Искър, област Плевен.
 6. Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 55782.47.64 в землището на гр.Искър, общ.Искър.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Годишна програма за развитие за читалищната дейност в Община Искър за 2022 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Всички комисии

 1. Определяне на базисни наемни цени през 2022 г.
 2. Изменение на т.2 от Решение № 292 от 28.09.2021 г. на Общински съвет – Искър.
 3. Приемане на план за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Искър.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър