Get Adobe Flash player

32. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.01.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 27.01.2022 Г.

 

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

  1. Продажба и определяне на пазарна оценка на Дълготрайни материални активи /ДМА/ собственост на общината, представляващ автобус IVEKO 50 C15, 22+1 МЕСТА.
  2. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за четвърто тримесечие на 2021 г.
  3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

  1. Продажба и определяне на пазарна оценка на Дълготрайни материални активи /ДМА/ собственост на общината, представляващ автобус IVEKO 50 C15, 22+1 МЕСТА.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

  1. Приемане на Общински план за младежта за 2022 г. на община Искър в изпълнение на разпоредбите на чл. 16 от Закона за младежта.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия за противодействия на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, контрол по изпълнение на актовете на общинския съвет.

  1. Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на Общинския съвет – Искър, гр. Искър през второто шестмесечие на 2021 г.

 

За становище: Всички комисии

  1. Обсъждане и приемане на Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Искър към 31.12.2021 г.
  2. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии.

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър