Get Adobe Flash player

34. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.02.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 24.02.2022 Г.

 

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.
 2. Разходи за погребение (погребален ковчег, превоз на покойника и иззиждане на гроб) за сметка на бюджета на община Искър.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – публична общинска собственост.
 2. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.
 3. Даване на съгласие на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр.София за учредяване на право на преминаване през общински поземлени имоти в землището на с.Долни Луковит.
 4. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 22438.502.35 в землището на с.Долни Луковит, община Искър.
 5. Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 22438.502.60 в землището на с.Долни Луковит, община Искър.
 6. Разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Искър, област Плевен.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Искър за 2021 г.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Предоставяне за общо и индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за стопанската 2022-2023 год.
 2. Проект на изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена в община Искър.

 

За становище: Всички комисии

 1. Отчет за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество през 2021 г.
 2. Застраховане на имоти частна общинска собственост през 2022 г.
 3. Застраховане на имоти публична общинска собственост през 2022 г.
 4. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър